Jak zostać mieszkańcem

  • należy zatelefonować i umówić się na spotkanie (rozmowa o Państwa oczekiwaniach oraz o przyszłym Mieszkańcu, zapoznanie się z naszym Domem, jego wyposażeniem i ofertą)
  • pobrać od nas druki dokumentów niezbędnych do przyjęcia
  • dostarczyć wypełnione zaświadczenie lekarskie i umówić się na przyjęcie do naszego Domu i podpisanie umowy
  • należy również poinformować nas o chęci przywozu własnego wyposażenia pokoju.

Dokumenty jakie należy przedstawić przy przyjęciu Pensjonariusza:

1. Dokument tożsamości Pensjonariusza Domu Seniora Słoneczne Tarasy

2. Legitymacja ubezpieczeniowa Pensjonariusza

3. Dokument tożsamości osoby podpisującej umowę o usługi z Domem Seniora

4. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie orzeczenie Sądu

5.Orzeczenie o stopniu niesprawności

6. W przypadku kombatantów i Sybiraków potwierdzenie uprawnień

7. Potwierdzenie uprawnień do uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego

8. Spis przedmiotów i rzeczy prywatnych Pensjonariusza

9. Zaświadczenie lekarskie Pensjonariusza z informacją o braku przeciwwskazań na pobyt w Domu Seniora (na druku obowiązującym w Domu Seniora Słoneczne Tarasy wydanym osobiście lub do pobrania ze strony internetowej)

10. Aktualne badanie lekarskie z ostatniego miesiąca

11. Kserokopie kart informacyjnych dotyczących hospitalizacji Pensjonariusza w okresie ostatniego roku

Pozostałe dokumenty będą podpisywane na miejscu